A & P Lundberg Oy:n Yleiset myyntiehdot 2019

1. Johdanto

Nämä ehdot ovat kiinteä osa A & P Lundberg Oy:n solmimia tavaran tai palvelun myyntiä koskevia sopimuksia. Näistä ehdoista poikkeavia ostajan tilauksessa ilmoittamia ehtoja ei sovelleta. Näihin ehtoihin tehtävät muutokset ovat päteviä vain, jos myyjä ja ostaja ovat yhdessä sopineet niistä kirjallisesti.

2. Tarjous

Mikäli tarjouksessa ei muuta mainita, on myyjän tarjous voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Kaikki tarjoukseen liittyvä kirjallinen materiaali on myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouspäivänä tai erilliseen sopimukseen, josta on maininta tarjouksessa. Hinta perustuu ostajan antamiin tietoihin ja määriin, joita myyjällä on oikeus tarkistaa ennen toimitusta lopullisen määrän ja/tai toimituksen muuttuessa.

3. Sopimus

Sopimus syntyy, kun ostaja ilmoittaa kirjallisesti hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen tai myyjä vahvistaa ostajan tekemän tilauksen. Jos ostajan tilaus poikkeaa myyjän tekemästä tarjouksesta, on myyjän tilausvahvistus pätevä ja ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sovittua toimitusta ilman myyjän suostumusta.

4. Myyjän velvollisuudet

4.1 Toimitusaika

Ellei sopimuksessa toisin mainita, toimitusaika alkaa sopimuksen päivämäärästä.

4.2 Toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan Finnterms 2001 ehtoja, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu. Toimituslauseke on NOL (noudettavana lähettäjältä), ellei sopimuksessa ole mainittu jotakin muuta toimituslauseketta.

4.3 Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimituslausekkeen mukaisesti.

4.4 Takuu

Sopimuksessa mainitulle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Palveluiden takuu on 24 kk.

4.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa siitä, että sopimuksessa mainitut tavarat ovat kauppaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen mukaisia.

4.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle välittömästi tiedon saatuaan, jos sopimuksessa mainitut tavarat myöhästyvät sekä ilmoittamaan arvioitu uusi toimituspäivä. Myyjä ei korvaa ostajalle myöhästymisestä johtuvaa vahinkoa, jos myöhästyminen johtuu tavaran valmistajasta, joka ei ole täyttänyt sopimustaan. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta tai välinpitämättömästä toiminnasta, voi ostaja vaatia myyjältä korvausta 2% sopimuksen arvosta kutakin alkavaa viikkoa kohden, mutta kuitenkin enintään 10% sopimuksen/tilauksen arvosta.

4.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ostajalle.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu ja se mainitaan sopimuksessa.

5.2 Maksuaika

Mikäli maksuehtoa ei ole erikseen sopimuksessa mainittu, on se 30 päivää netto. Maksuajan laskenta alkaa toimituspäivämäärästä. Jos kauppahintaa ei makseta määräpäivään mennessä on myyjällä oikeus kieltäytyä jatkotoimituksista ja lisätä kauppahintaan viivästymiskorko, joka määräytyy korkolain mukaisesti.

5.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää oikeuden kauppahinnan tarkistamiseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat julkisoikeudelliset verot tai maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Maksujen muutoksissa verrataan tarjouspäivän ja maksupäivän välisiä muutoksia.

5.4 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä lykkää toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus laskuttaa tavarat alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

5.5 Reklamaatio

Jos toimitus on sopimuksen vastainen tai muuten virheellinen on ostajan ilmoitettava siitä kirjallisesti myyjälle 5 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Vaatimukset, jotka koskevat itsenäisen rahdinkuljettajan hoitaman kuljetuksen aikana syntyviä tuotteen virheitä, osoitetaan suoraan rahdinkuljettajalle. Myyjällä on ensisijaisesti oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi sopimuksen mukainen tavara. Ostajan vastuulla on tarkastaa toimitus ja sen oikeellisuus sekä toimitettujen tavaroiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

6. Sopimuksen purkaminen

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun

Mikä myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä myyjä korjaa puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa tai myyjästä riippuvasta syystä toimitus myöhästyy siten, että ostajalla on oikeus maksimi viivästyssakkoon, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

6.2 Myyjän oikeus sopimuksen purkuun

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikaan mennessä ja on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, on myyjällä oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Myyjällä on myös oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvoitetta, jos tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi kansainvälisten sopimuksien, tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoiminnan seurauksena.

7. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuolista ei voi vedota sopimuksen laiminlyöntiin, jos se kohtaa odottamattoman ja poikkeuksellisen tapahtuman, joka ei ole kyseisen sopimusosapuolen hallinnassa ja jonka ennakoiminen oli mahdotonta sopimusta solmittaessa ja joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen (FORCE MAJEURE). Tällaiseen tapahtumaan vetoavan osapuolen on ilmoitettava tapahtumasta välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti.

8. Vakuutukset

Osapuolet vastaavat tavaran vakuuttamisesta sovitun toimitusehtolausekkeen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Mahdollisista lisävakuutuksista sovitaan erikseen kunkin tilauksen kohdalla.

9. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

a) Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran tarkoituksettomasta käytöstä tai väärästä asennuksesta.

b) Myyjän vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostajan maksamaan sopimuksessa mainittuun kauppahintaan.

c) Tavaran ollessa ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu ostajan tai kolmannen osapuolen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen.

d) Vastuunrajoitusta ei sovelleta jos kyseessä on henkilövahinko tai myyjä syyllistyy törkeään huolimattomuuteen.

10. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu tai sopimuksen mukaan.

11. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä. Sähköpostiviestin lukukuittaus on riittävä todiste viestin perille tulosta.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä kohtuullisessa ajassa, riita ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa kauppakamarin välityslautakunta. Myyjällä on välimiesmenettelystä huolimatta oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä ja riidatonta maksua myyjän kotipaikan alioikeudessa.