Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuoja-seloste

Laadittu 6.12.2019
Verkkokaupan rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on A & P Lundberg Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
A & P Lundberg Oy
Osoite Ollakantie 2 C 3, 90440 Kempele. Y-tunnus 1569902-9.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Asko Lundberg, sähköposti asko.lundberg@hardwoodhill.fi.

3. Rekisterin nimi
Hardwoodhill -verkkokaupan rekisteri ja tietosuojaseloste.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaisiin liittyviä tietoja sekä henkilötietoja kerätään verkkokaupan tilausten ja tunnusten luontien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu asiakkaiden ja yritysten osoitetiedoista, joita tarvitaan tilausten käsittelyssä ja
lähettämisessä.
Rekisterissä pidetään myös suoramarkkinoinnin lupa- tai kieltotietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkokaupassa ostoksia tekevien asiakkaiden ja yritysten itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään rekisterissä niiden käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan viimeistään ostetun
tuotteen takuuajan kuluttua.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta
759/2004).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteri sijaitsee
internet palveluntarjoajan pilvipalvelimella.
Manuaalista aineistoa ei ole.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yrityksellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö tai yritys haluaa
tarkistaa hänestä/siitä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto. Tiedon korjauspyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos
tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.